วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการ ประเภทบทความทางวิชาการ / วิจัย
เพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
ติดต่อสอบถามโดยตรงที่ กองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา คณะวิทยาศาสตร์
ผศ.จักรพันธ์ ถาวรธิรา หรือ คุณรังสิมา สูตรอนันต์
โทรศัพท์. 0-3810-3042 โทรสาร. 0-3839-4480 e-mail : buscij@buu.ac.th

Instructions for authors

ดาวน์โหลด PDF

The Journal of Science, T echnology, and Humanities welcomes the submission of scholarly articles and original papers a nd short communications in the ar eas of the natu ral, physical, health, and social sciences , engineering technology, huma nities, and education. The Journal of Science, Technology, and Humanities will publish full-length papers and short communications. The journal also publishes reviews, submitted at the invitation of the Editor-in-Chief. Proceedings from symposia may  be published as special issues if approved by the Editor-in-Chief.

Original article should be  a new piece of work, full-length papers of not more than 3,000words; structured abstract ~200 words includin g purpose, methods, results, conclusions; ~6 tables, figures, or other  illustrative materials.  Short Communication  is generally  a short original article, not more than 2,000 words; structured abstract ~200 words including purpose, methods, results, conclusions ~3 tables, figures, or other illustrative materials. Letters to the Editor:  a comment on a paper that has appeared recen tly in the Annals; generally ~750 words; no abstract.  Book Reviews:  generally invited; usually ~1500 words or less.  Rapid Reports should be  a new fact, method, observation for quick  presentation ~1000 words; no abstract; maximum of one table, figure, or other illust rative materials. These reports will be fully indexed and cited as publi cations by Index Medicus.  Editorials  are generally invited, but maybe author initiated after consultation with Edito r; usually ~1500 words directed to a paper in the same issue. Normally page charges will be assigned to the publication of symposia proceedings.

Submission of manuscripts

All submissions are to be sent to:

  • The Editor-in-Chief
  • Burapha University
  • 169 Longhard Bangsaen Road
  • Bangsaen, Chonburi 20131
  • THAILAND

Manuscripts must be written in English and submitted exclusively to the  Journal of Science, Technology, and Humanities.  Authors must give signed consent to publication in a letter sent with the paper but permission to  use material elsewhere (e.g., review articles, books) will normally be given on request. If a  manuscript is otherwise acceptable but the standard of English not satisfactory, the edit orial office will, with the agreement of the authors, arrange technical editing of the manuscr ipt. In such cases, the journal will normally make a page charge of $10 (U.S.) per manus cript page. Otherwise no page charges will be levied. All papers will be routin ely copy-edited by the publishers.

Presentation of manuscripts

The original and two complete copies of all manuscripts should be submitted. Authors should always retain a copy of all material. Th e text must be double-spaced, with margins of at least 3 cm. The title page should state the au thor’s name and affiliation, and the address to which all correspondence and proofs should be se nt. Telephone, fax and e-mail addresses for the corresponding author should also be s upplied. A running title of not more than 50 characters should be provided. A running title should use English spelling throughout. Spelling should conform to Webster’s Third New International Dictionary . Units of measure, symbols, and abbreviations must be given in metric units. Once a manuscript had been accepted, authors should submit a final version on a computer diskette. The diskette may be either Macintosh or IBM compatible and files sh ould be prepared preferably using the latest versions of either Microsoft Word or WordPerfect. The word processing software should be specified.

Abstracts

Each manuscript should include a one-paragraph abstract of not more than 250 words that begins on a separate page  and is complete without refere nce to the text. Keywords for indexing should be listed at the end of the abstract.

Tables and illustrations

Tables must be typed double-spaced, without vertical lines and should not duplicate material in the text or illustrations. All tables  should have complete but brief legends, be typed on separate sheets of paper and be numbered consecutively within the text. Original drawings and photographs should be supplied  for reproduction, mounted on standard-sized paper or backing board. The author’s name and the figure number should be lightly penciled on the back of every figure. All illustrations and lettering should be capable of one half to two thirds reduction without loss of clarity or legibility. Photographs (no larger than 21 x 28 cm) should be sharp, black-and-white glossy prin ts. Where possible, digital versions of the figures should be included on the disc submitted after acceptance. Ideally these should be submitted in native format or PICT if created on a Mac, or in native format or WMF if created in Windows. Avoid using tints.

Formulas and equations

Formulas and equations should be arranged to fit comfortably with in the width of a single or double column. Subscripts and superscripts should be written with care and exponents should be set up in a single line. All si gns such as +, =, < should be spaced, but the components of mathematical products should not  be spaced. Organic structural formulas should be submitted as copy suitable for dire ct photographic reproduction. Do not use structures when a simple formula will suffice. Do not use multiple lines unnecessarily. Use a copy of the structure in the text at the point of proper citation, but when originals are provided, group these at the end of the manuscript. All furnished art must be complete. Compound numbers and other material to appear in the copy should be lettered, not typewritten.

Reprints

If reprints are desired, a reprint order must be filled out completely and returned with payment (credit card number or money order)  with the corrected galley proof and manuscript. Orders submitted after the article has been published are subject to considerably higher prices.

References

References should be selected with care and be largely restricted to significant, published literature. References to unpublished data, manuscripts in preparation or submitted to other journals, progress  reports, and unpublished papers given at meetings may not be cited in the reference list but may be noted in the text as  unpublished data or personal  communications (include mailing addresses). Citati ons of literature in  the text should be carefully checked against those in the reference list to  ensure exact correspondence.

Manuscript Order. 

A cover letter should accompany the manuscript, addressing conflict of interest, authorship and no duplication crit eria. Please include suggestions  of possible peer reviewers,as well. Please submit entire manuscript on line in the following order: (1 ) title; (2) abstract;(3) list of abbreviations and acronyms; (4) text; (5) acknowledgments; (6) references; (7)legends; (8) tables; (9) figures. All pages in sequence should  be number, beginning with thetitle page as 1, abstract as  2, etc. Typing of entire manuscrip t should use wide margins and double-spacing on 8½ X 11 white papers. In a co ver letter indicate the single category the manuscript fits best (see above).

Title page. 

The first and last names of each author should be included, his/her highest academic degree, the department and institu tion from which the work origin ated as well as the name of the author responsible for correspondence and  reprints. The title s hould be concise and informative. It is necessary to supply an abbr eviated running title on the title page of no more than 40 characters. All information about gran ts and those persons whose contributions do not justify authorship (i.e. t echnical support) should be li sted in the  acknowledgments. Number of tables and figures are also required.

Abstract and key words. 

An abstract of 200 or fewer words should contain the following clearly labeled elements: purpose, methods, results, and conclusions. Below the abstract 3 – 10 heading key words should be provided. Editorials and Letters-to-the-Editor do not require abstracts.

List of abbreviations. 

Please list and define all abbreviations  and acronyms used in the manuscript.

Text. 

The manuscript should be in English. A ll submissions should be paginated, using page 1 for the title page.

References. 

Please follow the general arrangements as given in the “Example of reference citations in text.” References should be arra nged in alphabetical order.  Cite references in text, tables and figures by Arabic numerals in parentheses. Avoid using “abstracts,” “unpublished observations” and “personal communications” as  references. Papers  accepted but not yet published may be included by stating the journal  and adding “In Press.” If such references are important to the understanding of the submitted manuscript, authors may include an electronic copy of the referen ce with their submission. The au thor is  responsible for the accuracy of all references.

Example of reference citations in text

A. Reference citations in text

The journal uses the name and year system of citation (e.g., “Brown (1994) compared….“or” ….were compared (Brown, 1994). “(If the reference has three or more authors include only the surname of the first au thor followed by “et al.” (not italicized): “Brown et al. (1994) compared… “or” we re compared (Brown et al., 1994).”

Personal communications

Personal communications are not listed in the reference list,  using parentheses in the text, state the name and mailing address of the communicator followed by “personal communication”.

Unpublished data

If an unpublished book or article has been  accepted for publication, list it in the reference list section followed by the notation “in press”. Only  those manuscripts that are in galley or page proof stage or for which there is  a letter of acceptance can be considered in press. If an article is submitted but not yet accepted state the name and address of the author of the unpublished material followed by the notation “unpublished data” in the text and do not include it in the reference list.

B. Reference list

References should be listed at the end of the paper in alphabetical order according to the surnames of the first author. References  with the same first author are listed in the following order: (1) papers with one author on ly are listed first in  chronological order, beginning with the earliest paper; (2) papers with dual authorsh ip follow and are listed in alphabetical order by the  surname  of the second author; (3) papers  with three or more authors appear after the dual-authored papers and  are arranged chronologically. The following bibliographic citations illustrate the punctuation, style, and abbreviations for references.

Journal article

Attwood, S. and Upatham, E. S. 1999. New strain of Neotricula aperta found in Khammouanne Province, central Laos, and its compatibility with  Schistosoma mekongi. Journal of Molluscan Studies  65: 371-374.

Martin, G., Romero, G., and Miller-Walker, C. 1983. Fine structure of the ovary in the red abalone Haliotis rufescens (Mollusca: Gastropoda). Zoomorphology  103: 89-102.

Entire issue of journal

Gordon, D.C., Jr. and Hourston, A.S. (eds.). 1983. Proceedings of the Symposium on the  Dynamics of Turbid Coastal Environments. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 40 (Supplement 1).

Book in a series

Scott, W.B. and Crossman. E.J.  1973. Freshwater Fishes of Canada.  Bulletin of the Fisheries Research Board of Canada. No. 184.

Book not in a series

LeBlond, P.H. and Mysak, L.A. 1978. Waves in the Ocean . Elsevier, New York.

Part of a book

Upatham, E.S., Koura, M.S. , Ahmed, M.D., and Awad, A.H. 1980. Focal control of Schistosoma haematobium  – transmitting snails,  Bulinus (Ph.) abyssinicus,  using controlled release tri-n-butyltin fluoride and copper sulphate, pp. 449-459.  In R. Baker (ed.).  Controlled Release of  Bioactive Materials, Academic Press, New York.

Theses

O’Connor, L.M. 2001. Spawning success of sea lamprey, Petromyzon marinus. M.Sc. thesis. University of Guelph, Guelph, Ontario, Canada.

Translation

Koike, A. and Ogura, R. 1977. Selectivity of meshes and entrances of shrimp and crab traps. Journal of Tokyo University Fishery  64: 1 – 11 (translated from  Japanese by Canadian Translation of Fishery Aquatic Science 4955, 1983).

Electronic Journal Citation

Morse, S. S. Factors in the emergence of infectious diseases. Emer ging Infectious Disease [serial online] 1995 Jan-Mar [cited 1 996 Jun 5];1. Available from: URL: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm.

ProMed Citation

Lipkin, I. West Nile-like virus: PCR prim ers and protocols. ProMed. October 13, 1999. Accessed at: http://www.promedmail.org, archive number: 19991013.1826.

Published Conference Abstract Citation

Galil, K., Singleton, R., Levine, O., Fitzgerald, M., Ajello, G., Bulkow, L., et al. High prevelence of  Haemophilus influenzae  type b (Hib) carriage among Alaska Natives despite widespread use of Hib-conjugate vaccine. In: Abstracts of the 35th Infectious Diseases Society of America; San Francisco, California; 1997 Sept 13-16; Abstract 421. Alexandria, Virginia: Infectious Disease Society of America; 1997.

Check lists: 

  1. Title
  2. All authors’ names and addresses
  3.  Author’s name that will appear on top of the page, only last name. If there are more than two names, it should print as last name followed by et al. for example: Pantuwatana et all
  4. Running title that will appear on top of the page (see example)
  5. E-mail address of the Corresponding author The example of items 1 to 5 will be as follows:

 

The selection of bacterial consortium for the biodegradation of Sodium Dodecyl Sulfate and Linear Alkylbenzene Sulfonate

Witawat Jangiam*, Kritsada Oum-in, and Oratai Thongnoppakun

Authors: Jangiam et al.

Running title: Selection of bacterial consortium for the biodegradation of SDS and

LAS

*  Corresponding author. E-mail address: witawat@buu.ac.th

 

6.   The title’s mane should be in all capital letters
7.   All authors names
8.   Addresses of all authors
9.   ABSTRACT
10. Keywords

The examples of items 6 to 10 should be appeared as follows

 THE SELECTION OF BACTERIAL CONS ORTIUM FOR THE BIODEGRADATION

OF SODIUM DODECYL SULFATE AND LI NEAR ALKYLBENZENE SULFONATE

Witawat Jangiam, Kritsada Oum-in, and Oratai Thongnoppakun

Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Burapha University, Chon Buri 20131, Thailand.

 

ABSTRACT

Sodium Dodecyl Sulfate (SDS) and Linear Alkylbenzene Sulfonate (LAS) are major components of anionic detergent formulations. The main objective of this study was to screen the microorganisms for the biodegradation of SDS and LAS. At first, the screening of microorganism was done from a GenBank database. The microbial enzyme analysis by using bioinformatics tool showed that SDS and LAS could be degraded by  Pseudomonas putida  because the bacterium containing severa l enzymes, i.e., alkane 1- monooxygenase, alcohol dehydrogenase, aldehyde dehydrogenase, and acyl Co-A  synthetase. It was shown that  P. putida  could degrade anionic surfactants resu lting in 9.3% degraded SDS and 19% LAS left after two days of the degradation. Once we compared the biodegradation capability of the microorganism recovered from detergent-industrial sludge alone with that of co-culture of the bacterial isolate with P. putida , the co-culture of bacterial isolate with P. putida  yielded better result than that of P. putida  alone. It was found that the co-culture yielded only 0.03 % of SDS left afte r two days, whereas 0.39 % of SDS left from the degradation of  P. putida  alone. Similar results were observed when LAS was used as substrate, the co-culture of  P. putida  with the bacterial isolate yielded better result than that of  P. putida  alone, resulting in 4.43 % and 8.33% of left after two days of degradation, respectively.

Keywords: Anionic surfactant, biodegradation, Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), Linear Alkylbenzene Sulfonate (LAS), and Pseudomonas putida .

 

11. INTRODUCTION
12. MATERIALS AND METHODS (or METHODOLOGY in Humanities)
13. RESULTS
14. DISCUSSION
15. ACKNOWLEDGEMENT
16. REFERENCES