|   
ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
สถิติ
ช่วงเวลา
ปีปฏิทิน

ถึง

ปีงบประมาณ

ถึง

ปีการศึกษา

ถึง
จำนวนบันทึกข้อตกลงทางวิชาการของหน่วยงานในภาคตะวันออกกับภาคอื่นๆ
ระหว่างปีปฏิทิน พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559
* หมายเหตุ จังหวัดในภาคตะวันออก: ชลบุรี,ระยอง,จันทบุรี,ตราด,ฉะเชิงเทรา,ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว
* กรณีกราฟไม่สามารถแสดงได้กรุณาตรวจสอบ Internet หรือ Authentication Network
* เลื่อนเมาส์วางบนส่วนกราฟที่ต้องการเพื่อแสดงจำนวนบันทึกข้อตกลงของปีที่เลือก

สรุปบันทึกข้อตกลงทั้งหมด 59 รายการ

รายการบันทึกข้อตกลง ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559
สถิติข้อมูลของบันทึกข้อตกลงในภูมิภาคตะวันออกและอื่นๆ
     จำนวนบันทึกข้อตกลงทั้งหมด 18 17 24
     จำนวนบันทึกข้อตกลงที่เพิ่มขี้น - - 41.18 %
     จำนวนบันทึกข้อตกลงที่ลดลง - 5.88 % -
สถิติข้อมูลของบันทึกข้อตกลงในภูมิภาคตะวันออก
     จำนวนบันทึกข้อตกลงทั้งหมด 13 16 22
     จำนวนบันทึกข้อตกลงที่เพิ่มขี้น - 23.08 % 37.50 %
     จำนวนบันทึกข้อตกลงที่ลดลง - - -
สถิติข้อมูลของบันทึกข้อตกลงในภูมิภาคอื่นๆ
     จำนวนบันทึกข้อตกลงทั้งหมด 5 1 2
     จำนวนบันทึกข้อตกลงที่เพิ่มขี้น - - 100.00 %
     จำนวนบันทึกข้อตกลงที่ลดลง - 400.00 % -
*** ตัวอย่างและสูตรการคำนวณ

      << คลิกเพื่อแสดงภาพ
 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0638 seconds 3.85MB |