|   
ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
สถิติ
ช่วงเวลา
ปีปฏิทิน

ถึง

ปีงบประมาณ

ถึง

ปีการศึกษา

ถึง
จำนวนบันทึกข้อตกลงทางวิชาการของหน่วยงานในภาคตะวันออกกับภาคอื่นๆ
ระหว่างปีปฏิทิน พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560
* หมายเหตุ จังหวัดในภาคตะวันออก: ชลบุรี,ระยอง,จันทบุรี,ตราด,ฉะเชิงเทรา,ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว
* กรณีกราฟไม่สามารถแสดงได้กรุณาตรวจสอบ Internet หรือ Authentication Network
* เลื่อนเมาส์วางบนส่วนกราฟที่ต้องการเพื่อแสดงจำนวนบันทึกข้อตกลงของปีที่เลือก

สรุปบันทึกข้อตกลงทั้งหมด 99 รายการ

รายการบันทึกข้อตกลง ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560
สถิติข้อมูลของบันทึกข้อตกลงในภูมิภาคตะวันออกและอื่นๆ
     จำนวนบันทึกข้อตกลงทั้งหมด 19 17 44 19
     จำนวนบันทึกข้อตกลงที่เพิ่มขี้น - - 158.82 % -
     จำนวนบันทึกข้อตกลงที่ลดลง - 11.76 % - 131.58 %
สถิติข้อมูลของบันทึกข้อตกลงในภูมิภาคตะวันออก
     จำนวนบันทึกข้อตกลงทั้งหมด 14 16 42 19
     จำนวนบันทึกข้อตกลงที่เพิ่มขี้น - 14.29 % 162.50 % -
     จำนวนบันทึกข้อตกลงที่ลดลง - - - 121.05 %
สถิติข้อมูลของบันทึกข้อตกลงในภูมิภาคอื่นๆ
     จำนวนบันทึกข้อตกลงทั้งหมด 5 1 2 0
     จำนวนบันทึกข้อตกลงที่เพิ่มขี้น - - 100.00 % -
     จำนวนบันทึกข้อตกลงที่ลดลง - 400.00 % - 200.00 %
*** ตัวอย่างและสูตรการคำนวณ

      << คลิกเพื่อแสดงภาพ
 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0691 seconds 3.86MB |