|   
ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
สถิติ
ช่วงเวลา
ปีปฏิทิน

ถึง

ปีงบประมาณ

ถึง

ปีการศึกษา

ถึง
จำนวนบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานในประเทศกับหน่วยงานต่างประเทศ
ระหว่างปีปฏิทิน พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560
* กรณีกราฟไม่สามารถแสดงได้กรุณาตรวจสอบ Internet หรือ Authentication Network
* เลื่อนเมาส์วางบนส่วนกราฟที่ต้องการเพื่อแสดงจำนวนบันทึกข้อตกลงของปีที่เลือก

สรุปบันทึกข้อตกลงทั้งหมด 137 รายการ

รายการบันทึกข้อตกลง ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560
สถิติข้อมูลของบันทึกข้อตกลงภาครวมทั้งในและต่างประเทศ
     จำนวนบันทึกข้อตกลงทั้งหมด 26 47 45 19
     จำนวนบันทึกข้อตกลงที่เพิ่มขี้น - 80.77 % - -
     จำนวนบันทึกข้อตกลงที่ลดลง - - 4.44 % 136.84 %
สถิติข้อมูลของบันทึกข้อตกลงในประเทศ
     จำนวนบันทึกข้อตกลงทั้งหมด 21 26 35 13
     จำนวนบันทึกข้อตกลงที่เพิ่มขี้น - 23.81 % 34.62 % -
     จำนวนบันทึกข้อตกลงที่ลดลง - - - 169.23 %
สถิติข้อมูลของบันทึกข้อตกลงต่างประเทศ
     จำนวนบันทึกข้อตกลงทั้งหมด 5 21 10 6
     จำนวนบันทึกข้อตกลงที่เพิ่มขี้น - 320.00 % - -
     จำนวนบันทึกข้อตกลงที่ลดลง - - 110.00 % 66.67 %
*** ตัวอย่างและสูตรการคำนวณ

      << คลิกเพื่อแสดงภาพ
 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0601 seconds 3.81MB |