|   
ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
สถิติ
ช่วงเวลา
ปีปฏิทิน

ถึง

ปีงบประมาณ

ถึง

ปีการศึกษา

ถึง
จำนวนบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานในประเทศกับหน่วยงานต่างประเทศ
ระหว่างปีปฏิทิน พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559
* กรณีกราฟไม่สามารถแสดงได้กรุณาตรวจสอบ Internet หรือ Authentication Network
* เลื่อนเมาส์วางบนส่วนกราฟที่ต้องการเพื่อแสดงจำนวนบันทึกข้อตกลงของปีที่เลือก

สรุปบันทึกข้อตกลงทั้งหมด 97 รายการ

รายการบันทึกข้อตกลง ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559
สถิติข้อมูลของบันทึกข้อตกลงภาครวมทั้งในและต่างประเทศ
     จำนวนบันทึกข้อตกลงทั้งหมด 25 47 25
     จำนวนบันทึกข้อตกลงที่เพิ่มขี้น - 88.00 % -
     จำนวนบันทึกข้อตกลงที่ลดลง - - 88.00 %
สถิติข้อมูลของบันทึกข้อตกลงในประเทศ
     จำนวนบันทึกข้อตกลงทั้งหมด 21 26 24
     จำนวนบันทึกข้อตกลงที่เพิ่มขี้น - 23.81 % -
     จำนวนบันทึกข้อตกลงที่ลดลง - - 8.33 %
สถิติข้อมูลของบันทึกข้อตกลงต่างประเทศ
     จำนวนบันทึกข้อตกลงทั้งหมด 4 21 1
     จำนวนบันทึกข้อตกลงที่เพิ่มขี้น - 425.00 % -
     จำนวนบันทึกข้อตกลงที่ลดลง - - 2000.00 %
*** ตัวอย่างและสูตรการคำนวณ

      << คลิกเพื่อแสดงภาพ
 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0624 seconds 3.8MB |